Met een temperatuur van circa 14 graden was het vandaag nog geen weer om te zwemmen in het buitenwater. Toch trapten leerlingen van OBS de Dam uit Lemmer het buitenzwemseizoen enthousiast af door in waterloopballen over het water te rennen. Dit gebeurde op het Lemsterstrand in Lemmer. Gedeputeerde Tineke Schokker gaf het startsein voor het zwemseizoen, in aanwezigheid van wethouder Johannes van der Pal van gemeente De Friese Meren en bestuurder Wietze de Haan van Wetterskip Fryslân.

Veilig en schoon zwemwater

Gedeputeerde Schokker: ‘Fryslân is een provincie met veel (zwem)water. In en rondom onze Friese wateren wordt veel gezwommen en gerecreëerd. Zowel voor de gezondheid van de zwemmers als voor recreatie- en toerismebranche is veilig en schoon zwemwater van groot belang. Het is belangrijk dat, nu en in de toekomst, het oppervlaktewater scho(o)n(er) is en blijft. Daarom verstrekt de provincie sinds kort een subsidie voor de installatie van nieuwe vuilwaterinnamepunten. Op deze manier willen we stimuleren dat vuil toiletwater van onder andere de pleziervaart niet in het (zwem)water wordt geloosd.’

Samenwerking

Wetterskip Fryslân controleert de zwemwaterlocaties. Hierbij wordt getest op verontreinigingen waar zwemmers ziek van kunnen worden. Wetterskip Fryslân controleert de binnenwateren, Rijkswaterstaat controleert de zwemwateren langs de kust. Provincie Fryslân zorgt voor de inspectie en handhaving van de zwemwaterlocaties. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor de voorlichting over de waterkwaliteit van alle zwemplekken.

Subsidie voor schoner zwemwater
Provincie Fryslân stelt een subsidie beschikbaar voor het aanleggen van nieuwe vuilwaterinnamevoorzieningen in jacht- en passantenhavens. In Fryslân moeten zo meer innamepunten komen waar watersporters hun toiletwater kunnen afgeven. Hierdoor hoopt de provincie het illegaal lozen van afvalwater in het zwemwater tegen te gaan. Ondernemers en gemeenten kunnen 50% subsidie krijgen voor de kosten van een vuilwaterstation. De subsidieregeling wordt gefinancierd door de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân.

Meer informatie
Alle informatie over zwemwaterlocaties en zwemwaterkwaliteit staat op www.fryslan.nl/zwemwater of op www.zwemwater.nl. Informatie over de subsidieregeling via de website www.fryslan.nl.