Een volledige stop op de vangst van schubvis gedurende drie jaar is de eerste noodzakelijke stap naar een oplossing voor de slechte visstand in het IJsselmeer. Dat staat in het advies van de werkgroep die het Masterplan IJsselmeervisserij heeft opgesteld. Het is de meest ingrijpende maatregel, maar ook de enige haalbare, zo is in het advies te lezen. Daarnaast is herstel nodig van de balans tussen de visserijinspanning en de visstand. De verwachting is dat de visserij na die drie jaar weer beperkt op gang kan komen.

De visstand in het IJsselmeer loopt terug en dat al jaren achtereen. Door natuurlijke ontwikkelingen is er minder voedsel voor de vissen te vinden. Inpoldering en bedijking hebben ook hun effect gehad. Door vele rechtszaken kwamen overheden, beroepsvissers, sportvissers en natuurbeschermers tegenover elkaar te staan. Op verzoek van gedeputeerde Johannes Kramer van Fryslân heeft Marjan van Kampen, burgemeester van Schagen en mediator in dit dossier, een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om uit de vicieuze cirkel te komen.

Behalve de volledige stop op de vangst voor drie jaar, moet ook de visserij zelf veranderen. Er zal een aanzienlijke, structurele vermindering van visserij moeten komen om de visstand in de toekomst op peil te houden met voor de resterende vissers een goede boterham. De vangst van paling en wolhandkrab kan wel doorgaan op de huidige voet. Daar bestaan al regels voor. De vangst op paling is fors terug gebracht. Dat heeft geresulteerd in betere overlevingskansen voor de aal. De IJsselmeerprovincies hebben er vertrouwen in dat dat succes ook voor de schubvis zal gaan gelden.

De beperking op de vangst van schubvis is een zware last voor de vissers. Zij zullen de gevolgen in hun portemonnee voelen. Daar moet nadrukkelijk aandacht naar uitgaan, ook voor de positie en toekomst van de vissers. Hoe dit kan en moet zal in het vervolg op dit masterplan, in een tweede fase, uitgezocht moeten worden.

Het Masterplan IJsselmeervisserij is tot stand gekomen door goede inzet van alle betrokkenen. Door goede bemiddeling van werkgroepvoorzitter Marjan van Kampen – burgemeester van Schagen – waren allen bereid met elkaar in gesprek te blijven. Dit ondanks soms tegengestelde belangen. Het respect voor elkaars positie en belangen is een belangrijke voorwaarde gebleken. De provincies vertrouwen er op dat met dit plan een einde komt aan de vele juridische procedures.

Het economische belang van de visserij staat in het masterplan voorop. Maar de IJsselmeerprovincies maken zich ook zorgen over het verlies van tradities, de visserscultuur en de sociale cohesie in de visserijgemeenschappen. Dat zijn elementen die bijdragen aan de toeristische, recreatieve kwaliteit van de provincies en de vissersplaatsen in het bijzonder. Ondernemers weten de vele unieke kwaliteiten van het IJsselmeer te benutten als economische kans. Daar ligt een belangrijke sleutel naar een nieuwe toekomst.

De partijen zullen zich nu beraden over dit plan. De provincies zijn van mening dat alle betrokken partijen, ook het Rijk, samen naar een oplossing moeten zoeken.